Layoututveckling

Östgöta Trädgårdshall

Ort: 
Linköping
Verksamhet: 
Distribuerar blommor och grönt till butiker i Östergötland och omgivande landskap.
Uppdrag till Assist: 
Leankartläggning, Layoutoptimering och Ordning och Reda med 5S

Genom en kartläggning av arbetet i blomhallen med Lean-perspektiv föreslog Assist.nu en strategi att utveckla verksamheten i åtta steg.

Det första innebar en optimering av layouten. Assist.nu byggde en modell i skala 1:50. All personal (15 personer) deltog i två grupper att processa fram ett nytt layoutförslag.

Mjölby kommun

Ort: 
Mjölby
Verksamhet: 
Kommunal service och utförarverksamhet.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisering av olika service och utförarverksamheter.

Senaste uppdrag:

• IT-avdelningens verksamhet och lokalbehov (2007)

• Post- och Reproavdelningens arbetssätt och lokaldisponering (2003).

Tidigare också:

• Räddningstjänstens lokalisering och samverkansmöjligheter 

• Service och entreprenadkontorets organisation och lokaler

• Arbetssätt och lokalutformning för Dackeskolans Industriprogram, Elprogram och Fordonsprogram.

Sura Magnets AB

Ort: 
Söderköping
Verksamhet: 
Stor tillverkare av formsprutade magneter i både i automatiserade produktionsceller och traditionell tillverkning. Egen verktygsverkstad.
Uppdrag till Assist: 
Ordning och reda genom 5S i hela företaget. Introducera avvikelsehantering. Utveckla en ny layout inför flyttning till nya lokaler.

Under våren 2012 arbetade Assist med "ordning och reda" genom att introducera 5S-metodik. Enligt planen skall uppdraget slutföras under året.

I ett parallellt projekt introducerades "avvikelsehantering" med utgångspunkt i en av de automatiserade produktionscellerna. Assist stödjer arbetet fortgående med både metodik och praktisk problemlösning.

Duroc Rail AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Underhåll av järnvägshjul till olika järnvägsoperatörer
Uppdrag till Assist: 
Stödja uppbyggnaden av en ny rationell verkstad för underhåll av järnvägshjul.

Assist.nu stödjer sedan hösten 2011 arbetet med planering och uppbyggnad av den ny verkstad för underhåll av järnvägshjul. Fokus har hittills legat på analys av olika layoutalternativ, analys av olika flödesscenarier, liksom på att ta fram ett antal lean-baserade tumregler för styrningen av flödet.

YIT

Ort: 
Kiruna
Verksamhet: 
Installationer för media med LKAB-gruvan som största kund. I verkstaden förbereds olika projekt och uppdrag genom tillkapning, svetsning, gängning etc av ca 70 medarbetare.
Uppdrag till Assist: 
Föreslå hur verkstaden kan anpassas för effektivare produktion, logistik och bättre arbetsmiljö.

Lokalen på ca 700kvm används både som förråd och mekanisk verkstad. Tre olika avdelningar av YIT använder den som bas medan huvudmängden arbete sker ute hos kund.

Carpenter Powder Products AB

Ort: 
Torshälla
Verksamhet: 
Tillverkning av stålpulver
Uppdrag till Assist: 
Skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt när verksamheten byggs ut för dubblad produktion.

Carpenter Powder Products i Torshälla investerar i en ny "atomisator" för att kunna dubbla sin produktion av stålpulver. Samtidigt bygger man ett helt nytt laboratorie för "on line" kvalitetskontroll av produkterna. Frågan var: "Hur skall lokaler och layout utformas för att ge optimala förutsättningar för personalen att göra ett kvalitetsarbete effektivt och säkert, med bra arbetsmiljö, kommunikation, samarbete och logistik?"  

ebm-papst

Ort: 
Järfälla och Skinnskatteberg
Verksamhet: 
Från lagret i Stockholm säljer och distribuerar man ventilationsprodukter till hela Norden. Här sker montering och packning medan detaljtillverkningen sker i Skinnskatteberg. Verksamheten växer och behovet av effektivisering har blivit akut.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisera lagerlogistiken och införa lean produktion. Ordning och Reda genom 5S.

Under vintern 2011 fick Assist.nu uppdraget att kartlägga flödena och analyserade verksamheten ur ett lean-perspektiv. Alternativa layoutförslag utarbetades i workshopar med personal och ledning. En modell i skala 1:100 över lagret byggdes för att skapa delaktighet i utvecklingsprocessen. Ett utvecklingsprogram utarbetats. 

Westinghouse Electric Sweden AB

Ort: 
Västerås
Verksamhet: 
Leverantör av bränsle till kärnkraftsindustrin.
Uppdrag till Assist: 
Stödja en successiv effektivisering av produktionen för dubblad produktion.

Det första uppdraget, som Assist.nu genomfördes under vintern 2007-8, var att utreda hur till­verkningsvolymen kunde fördubblas inom 5 år framförallt genom effektivisering av produktionen. Därefter har olika förslag detaljprojekterats och genomförts successivt. Assist.nu har bistått med att ta fram förslag för effektivare logistik, arbetsorganisation och arbetsmetoder. I workshopar med berörda operatörer, specialister och chefer har förslagen utvecklats.

Studsvik Nuclear AB

Ort: 
Nyköping
Verksamhet: 
Återvinner utrangerad kärnkraftsutrustning.
Uppdrag till Assist: 
Skapa flyt i produktionen

Assist.nu:s första uppdrag som utfördes under hösten 2008, gällde att hitta vägar att effektivisera arbetet och arbetsprocesserna. Denna förstudie omfattade en processkartläggning, intervjuer av olika personalkategorier och workshopar för analys och idéutveckling. Förstudien utmynnade i både konkreta och principiella förslag bl.a. inom logistik, layout, styrning, arbetsorganisation, arbetssätt, säkerhet och underhåll.

Duroc Engineering AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Ytbeläggning av axlar, hjul mm genom laser- och plasmasprutning.
Uppdrag till Assist: 
Att stödja Duroc Engineering att bygga upp och utveckla en modern och effektiv produktion vid de nya verkstäderna i Luleå med utgångspunkt från Lean-principer

Assist.nu har stött uppbygnaden av der nya Duroc Engineering sedan 2010. I ett första steg flyttades den verksamhet man hade i Umeå och sammanfördes med den befintliga i Luleå i nya lokaler. Assist bidrog framför allt med utarbetandet av en rationell layout med effektiva flöden utifrån Leanprinciper och med olika scenarier för hur produktionen succesivt skulle kunna utvecklas. I en andra etapp stödjer Assist utformningen och planeringen av en helt ny produktionsavdelning för ytbeläggning av stora och tunga objekt.

Prenumerera på innehåll