Organisationsutveckling

Equmeniakyrkan: Business Coaching

Ort: 
Ryssland
Verksamhet: 
Småföretag i Ryssland i olika branscher
Uppdrag till Assist: 
Projektledarskap för Business Coaching-programmet: Rekrytera svenska coacher, starta nya projekt, arrangera studiebesök i Sverige, hålla seminarier i Ryssland, utvärdera projekten.

Business Coaching-programmet är ett samarbete mellan Equmeninakyrkan i Sverige, the "Russian Church of Evangelical Christian Faith" i Ryssland och sedan hösten 2014 även the "Evangelical Covenent Church" i USA. Målgruppen är entreprenörer med drogmissbruksbakgrund som startat småföretag efter att de blivit fria från droger i kyrkans behandlingshem. Syftet är att stödja dem i att utveckla sina företag och även kunna anställa fler fd drogmissbrukare eller andra utsatta personer.

Mjölby kommun

Ort: 
Mjölby
Verksamhet: 
Kommunal service och utförarverksamhet.
Uppdrag till Assist: 
Effektivisering av olika service och utförarverksamheter.

Senaste uppdrag:

• IT-avdelningens verksamhet och lokalbehov (2007)

• Post- och Reproavdelningens arbetssätt och lokaldisponering (2003).

Tidigare också:

• Räddningstjänstens lokalisering och samverkansmöjligheter 

• Service och entreprenadkontorets organisation och lokaler

• Arbetssätt och lokalutformning för Dackeskolans Industriprogram, Elprogram och Fordonsprogram.

Studsvik Nuclear AB

Ort: 
Nyköping
Verksamhet: 
Återvinner utrangerad kärnkraftsutrustning.
Uppdrag till Assist: 
Skapa flyt i produktionen

Assist.nu:s första uppdrag som utfördes under hösten 2008, gällde att hitta vägar att effektivisera arbetet och arbetsprocesserna. Denna förstudie omfattade en processkartläggning, intervjuer av olika personalkategorier och workshopar för analys och idéutveckling. Förstudien utmynnade i både konkreta och principiella förslag bl.a. inom logistik, layout, styrning, arbetsorganisation, arbetssätt, säkerhet och underhåll.

Duroc Engineering AB

Ort: 
Luleå
Verksamhet: 
Ytbeläggning av axlar, hjul mm genom laser- och plasmasprutning.
Uppdrag till Assist: 
Att stödja Duroc Engineering att bygga upp och utveckla en modern och effektiv produktion vid de nya verkstäderna i Luleå med utgångspunkt från Lean-principer

Assist.nu har stött uppbygnaden av der nya Duroc Engineering sedan 2010. I ett första steg flyttades den verksamhet man hade i Umeå och sammanfördes med den befintliga i Luleå i nya lokaler. Assist bidrog framför allt med utarbetandet av en rationell layout med effektiva flöden utifrån Leanprinciper och med olika scenarier för hur produktionen succesivt skulle kunna utvecklas. I en andra etapp stödjer Assist utformningen och planeringen av en helt ny produktionsavdelning för ytbeläggning av stora och tunga objekt.

Prenumerera på innehåll