Layout för samarbete och effektivitet

Det behövs mer än senaste tekniken, modernaste utrustningen och de mest välutbildade medarbetarna för rationell produktion! Man måste också få till produktionsflödet, arbetsplatserna och layou­ten så att människorna kan och vill samverka effektivt; arbeta, styra och förbättra produktionen!

Mer än arbetsplatsutformning

Rationell produktion kräver bra utformade arbetsplatser med god ergonomi och arbets­miljö som hänger ihop logistiskt och arbets­mässigt. Utformningen skall vara anpassad till det önskade produktionsupp­lägget, exempelvis efter lean-principer med kopp­lade taktade flöden och visuell styrning.

Mer än materialhantering

Kraven på samverkan och kommunikation är central i moderna produktionsupplägg. Layouten måste därför anpassas för teamarbete, nära ledning, utbyggda kund–leverantörskedjor, samverkan i drift­centraler. Detta kräver exempelvis överblick och syn- och hörselkontakt. Dessutom skall layouten ge bästa förutsättningar för flexibilitet, säker­het, kvalitet, lärande, ordning & reda, resurs­hushållning, ytekonomi och ständig förbättring i förbätt­ringsgrupper,

Vi kallar detta Samverkanslayout!

Delaktighet

Aktiv medverkan av berörd personal vid utformningen av arbetsplatser, flöden och layout ger samtidigt erfarenhets­återföring och motivation till medarbe­tarna att använda ny utrustning på tänkt sätt. Rätt utfört kan layoutarbetet bli en skola också i produktionsförståelse och samverkan.

Assist.nu har under lång tid skaffat sig de redskap och den erfarenhet som krävs för att effektivt hjälpa företag att utforma en rationell produktion. Vi använder lay­out­modeller och simule­ringsteknik för att skapa åskådlighet och dialog. Vi lägger stor vikt vid mötesformerna och dokumentationen för effektivt projektarbete.


Ladda ner som PDF
050,5 Layoututveckling.pdf548.97 kB