Olycks- och haveriutredning

Varje olycka är en källa till ny kunskap och värdefull erfarenhet som inte får förspillas. Då blir ju olyckan total.

Allt för många tillbud, olyckshändelser och t.o.m. haverier rapporteras och utreds troskyldigt för att sedan bara bli en siffra i statistiken. Mänskliga tragedier och ekonomiska förluster till ingen nytta – vilket slöseri med värdefull kunskap och möjligheter till förbättring!

Genom professionell haveriutredning kan konstruktioner, system, hjälpmedel, rutiner och arbetssätt förbättras och framtida olyckor och haverier förhindras. 

Professionell haveriutredning

Vid en haveriutredning (eller olycksutredning) samlas all relevant information från en sådan händelse in och analyseras förutsättningslöst på ett systematiskt sätt för att därefter kunna besvara de tre huvudfrågorna:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Vad kan göras för att händelsen inte skall inträffa igen?

Professionella haveriutredningar är hörnstenar i ett effektivt säkerhetsarbete som syftar till skapa framtida förbättringar i verksamheten. Viktigt är att fånga upp och behandla alla de faktorer och förutsättningar som bidragit till händelsen och undvika att försöka hitta ”syndabockar”.

Med oss som extern oberoende haveriutredare garanteras ni ett effektivt, resultatinriktat och prestigefritt utredningsarbete.

Tillbud är en tillgång

Vid allvarliga tillbud slipper man visserligen personskador och ekonomiska konsekvenser men skillnaden i de faktorer som leder till ett allvarligt tillbud eller en olycka kan ibland vara så liten som någon meter eller sekund (”vi hade tur”). Ett allvarligt tillbud kan ofta innehålla lika mycket värdefull information som en olycka och bör därför hanteras på samma sätt för att viktig information för säkerhetsarbetet inte skall gå förlorad.

Assist.nu har metoderna och erfarenheten

Assist.nu har en unik kompetens i utredning av olyckor med höga krav på systematik och professionalitet. Genom våra expertkunskaper kan ni dra sådan lärdom av tillbudet/olyckan/haveriet att ni kan vända olycka till en framgångsfaktor.

Ladda ner som PDF
155,2 Haveriutredning.pdf94.42 kB