Production Process Reengineering

Det övergripande syftet är att skapa högre konkurrenskraft för företaget genom effektivare produktion, attraktivare arbete och en snabbare, fortgående utvecklingsprocess. Medlen innefattar en mängd olika strategier och koncept för produktionsutveckling där Assist.nu kan ge råd, stöd och handfast hjälp. Vi behärskar de kända produktionsutvecklingskoncepten Lean Production, TPS, TQM, och har som forskare och konsulter testat och utvecklat olika metoder. Vi gör alltid en egen bedömning om vad som är mest lämpligt i kundens situation.

Ledstjärnor för PPR.
Stjärnspetsarna ger exempel på medel som är aktuella för att uppnå målen.

Assist.nu stödjer normalt genom tre typer av uppdrag:

Plattform med nulägesanalys och förankring, visioner och mål, strategier och planer.

Genomförandestöd med rådgivning till ledningen: idéer, metodik, arbetssätt, målformulering, avstämningar, uppföljningar.

Handfast hjälp med förslag, utbildningar, visualisering, rutiner, system, mentorskap.

Plattform

Hjälp till företagsledningen att analysera företagets situation och finna strategier för framtiden. Arbetet med plattformen stödjer samtidigt den nödvändiga processen att vinna insikt om förändringsbehov och åtgärder hos såväl chefer som övriga medarbetare. Resultatet blir ett dokumenterat beslutsunderlag samt en lagd grund i form av förändringsvilliga medarbetare.

Plattformsarbetet består först av en beskrivning av nuläget. Assist.nu som oberoende part, intervjuar olika medarbetare och eventuellt även kunder och leverantörer. Vi studerar produktionen och samlar in relevanta fakta och data. Analysen bygger vi sedan på vår erfarenhet av hur en modern, effektiv, attraktiv och dynamisk produktion skall organiseras och utformas. Denna analys utmynnar i en allsidig belysning av nuläget sett med våra ögon och med våra referensramar.

Sedan arbetar vi tillsammans med en grupp från företaget fram en vision om hur en förändrad produktion skulle kunna se ut. Därefter tydliggörs stegen som krävs för att förändringarna skall kunna genomföras i form av en handlingsplan. Såväl nulägesanalys, visioner och mål som handlingsplan förankras under arbetets gång hos både ledning och medarbetare.

Utarbetandet av en Plattform tar normalt ca tre månader.

Stöd till genomförande

Efter beslut att genomföra förändringar enligt Plattformen, behövs externt stöd under åtminstone ett första skede av förändringsprocessen. Det gäller stöd till projektledningen att organisera och planera förändringsarbetet, stöd med förändringsmetoder, projekteringsmetodik och utbildningar och hjälp att se behoven av insatser allteftersom projektet fortskrider. Stöd till att hålla rätt kurs, kvalitet och takt i förändringarna kan vara avgörande för en lyckosam produktionsutveckling. Detta gör vi genom regelbundna möten med projektledningen. Ett fortlöpande stöd till förändringsprocessen krävs normalt under 1 till 2 års tid. Intensiteten varierar efter behovet.

Handfast hjälp

Under förändringsprocessens gång dyker det upp behov av utredningar, utbildningar, visualisering och utveckling av idéer och förslag där företagets egna resurserna och kompetenser ej räcker. Assist.nu kan då göra handfasta insatser på kort varsel. Dessa typer av handfasta insatser kan utgöra allt ifrån någon enstaka timme till flera veckors arbete.

Ladda ner som PDF
061,6 Organisation.pdf191.83 kB