Studsvik Nuclear AB

Ort: 
Nyköping
Verksamhet: 
Återvinner utrangerad kärnkraftsutrustning.
Uppdrag till Assist: 
Skapa flyt i produktionen

Assist.nu:s första uppdrag som utfördes under hösten 2008, gällde att hitta vägar att effektivisera arbetet och arbetsprocesserna. Denna förstudie omfattade en processkartläggning, intervjuer av olika personalkategorier och workshopar för analys och idéutveckling. Förstudien utmynnade i både konkreta och principiella förslag bl.a. inom logistik, layout, styrning, arbetsorganisation, arbetssätt, säkerhet och underhåll.

Under 2009 utarbetades en ny befattningsstruktur och ledningsorganisationen bemannades upp.

Med start i februari 2010 har ett utvecklingsprogram – SMART – genomförts där Assist.nu utbildat och stött projektledare, delprojektansvariga och produktionsledning i förändringsledning och -metoder.  Med målet att skapa flyt, tydlighet och växtkraft har olika delprojekt genomförts som Assist.nu stött under 2010/11. Det har handlat om exempelvis Ordning och reda, Visuell styrning, Målstyrande med nyckeltal, Flaskhalsfokus och Förebyggande underhåll. De nya produktionsledarna har fått en processinriktad utbildning ledd av Assist.nu.

Under hösten 2010 utförde Assist.nu också en logistikutredning för att föreslå var och hur den omfattande hanteringen och lagringen av lågaktivt och friklassat gods skall ske i framtiden.