Westinghouse Electric Sweden AB

Ort: 
Västerås
Verksamhet: 
Leverantör av bränsle till kärnkraftsindustrin.
Uppdrag till Assist: 
Stödja en successiv effektivisering av produktionen för dubblad produktion.

Det första uppdraget, som Assist.nu genomfördes under vintern 2007-8, var att utreda hur till­verkningsvolymen kunde fördubblas inom 5 år framförallt genom effektivisering av produktionen. Därefter har olika förslag detaljprojekterats och genomförts successivt. Assist.nu har bistått med att ta fram förslag för effektivare logistik, arbetsorganisation och arbetsmetoder. I workshopar med berörda operatörer, specialister och chefer har förslagen utvecklats. Nya layouter har tagits fram som skapar förutsättnignar för förbättrade produktionsmetoder samverkan och arbetsmiljö. Layoutmodeller i skala 1:100 har genomgående använts i workshoparna för att underlätta delaktigheten för personalen.

De mer omfattande uppdragen har gällt helt ny utformning av centrallagret och logistiken i fabriken, underhållets organisation och lokaler, organisation och lokalutformning för flera olika produktionsserviceenheter. Ett koncept med ett gemensamt driftcentrum med driftstationer för de fyra mekaniska verkstäderna har arbetats fram. Syftet är att driftens tjänstemän bättre skall kunna samverka och stödja produktionen. Två av de fyra mekaniska verkstäderna har genomarbetats flödes-, organisations- och layout­mässigt. För kutsverkstaden har en ny layout utarbetats för den ökade produktioen. En helt ny uranpulverberedning har skissats i en föreslagen tillbyggnad (dock ej byggd ännu).