Arbetsmiljö

Arbetsanpassad Ventilation

Vid manuella bearbetningsprocesser som svetsning, slipning etc med svåra luftföroreningar som kvartsdamm, svetsrök, isocyanat etc går det normalt inte att kapsla in källan. Ventilationskonsulter tillgriper ofta punktutsug som lösning. Dessa är sällan tillräckligt effektiva för att operatören skall kunna undvika andningsmask eller för att inte omgivande arbetsplatser skall bli utsatta för förorening.

Assist.nu har utvecklat ett koncept att styra föroreningars spridning ”Arbetsanpassad Ventilation” som möjliggör att även svårt förorenande arbeten kan utföras utan att störa omgivningen. Rätt använt kan man också slippa personligt skydd, minska filterkostnader och även minska utsläppen till yttre miljön.

”Man skall inte pissa i motvind.”

Luften skall följa RAFF-principen: Ren luft till Andningszonen (näsan), Förorenade luften till Frånluftsdonet (utsuget). Läggar man denna princip som grund vid utformning av layout, arbetsplats och processventilation kan man behärska föroreningsspridningen. Professionella operatörer lär sig dessutom att arbeta ”med” luftrörelsen och att själva kontrollera funktionen.

Tillvägagångssätt

Arbetsanpassad Ventilation bygger på en kombination av arbetsplatsutformning, layoutanpassning, ventilationsutformning och utbildning av operatörer. Vi börjar med att kartlägga luftrörelserna med ett egenutvecklat instrument ”Mätspö” som synliggör luftens rörelse i en lokal. Utifrån den framkomna bilden anpassas layout och arbetsplats för att kunna ge önskvärd luftrörelse. Därefter utformas och dimensioneras ventilationsåtgärderna och erforderliga don. Varje operatör som skall arbeta på arbetsplatsen måste förstå principen och hur man anpassar sitt arbetssätt för att få full effekt av den arbetsanpassade ventilationen. Vi utbildar er instruktör i att utbilda operatörerna.

Användningsområden

Assist.nu har använt Arbetsanpassad Ventilation framgångsrikt i exempelvis gjuterier, stålverk, gummi- och plastindustri, gruvindustri, svetsverkstäder, kvarnar, spannmålshantering och bilplåtverkstäder.
Assist.nu kan även utbilda t.ex arbetsmiljöingenjörer i Arbetsanpassad Ventilation.

Mätspö

Vi säljer också det egenutvecklade hjälpmedlet att kartlägga luftrörelser med: “Mätspö”.