Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Är ni mästare i att improvisera eller lär ni av misstagen?
Verksamheten trasslar och man kan inte hålla det man lovat. En viktig princip i Lean-produktion är att hantera varje avvikelse som en källa till kunskap. En Toyota-lärare har sagt ”Med strukturerad avvikelsehantering i tre år så får du världens bästa kvalitet i din verksamhet”. Metodiken är utvecklad för tillverkning men fungerar lika bra för tjänsteproduktion, kontor eller produktutveckling.

QC-tools – Verktyg för kvalitetsstyrning

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, under­hållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man kunna lösa ett problem som man inte förstår? Vad är det som gör att det går snett?
Hur ska vi ändra kulturen från att endast fixa för stunden till att verkligen lära av felen? Det hjälper inte att läsa aldrig så pedago­giska böcker om ”De 7 kvalitetsverktygen”. Assist.nu:s praktiskt inriktade utbildning innebär en anpassning av verktygen till er verk­lighet och att man får ”lära genom att göra”.

FMEA

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis eller Analys av felorsak och dess verkningar) har blivit industristandard för att göra djupare riskanalyser. Trots att det är väl känt hur man gör, fastnar många i oändliga loopar och blir aldrig färdiga. Det svåra med FMEA är att gå lagom djupt för att inom rimlig tid hitta de värsta felen och få relevanta åtgärder genomförda.

Assist.nu kan hjälpa er att snabbt göra en lagom djup analys och samtidigt lära er metodiken. På köpet får ni utvecklade mallar och rutiner för ert fortsatta FMEA-arbete.

Praktisk problemlösning

Ibland kör man verkligen fast när man ska lösa problem.
Man ger sig kanske inte tid att vara strukturerad eller är infallsvinkeln för ensidig. Genom att strukturera upp problemet kan du göra pro­blemet enklare att förstå. Bollar du det med andra kan du hitta nya lösningar. Dessutom blir det lättare att få andra med dig. Det svåraste steget är ofta att införa lösningen på problemet. Det krä­ver gott ledarskap.

Låt Assist.nu hjälpa er att lösa något av era verkliga problem så lär ni er samtidigt en metodik som ni kan använda om och om igen.

Släckare av avvikelser

Har du varit med om att alla varit överens om att en åtgärd ska införas – så blir det inte gjort? Det blir bortglömt eller nedprioriterat. Man nöjer sig kanske med att problemet fick en lösning för stunden men de åtgärder som skulle se till att felet inte återkommer hinns inte med. Viktigt är att åtgärdsförslag finns kvar och syns i avvikelsehanteringen tills det ”släckts” ner. Men hur ska man släcka? När är problemet löst?