Dragspelet

Dragspelet – Vårt Leanspel

Har alla i organisationen verkligen förstått vad kundorderstyr­ning innebär? Inser alla den stora skillnaden mellan ”Tryck” och ”Drag”? Är Lean/TPS en verklighet för alla i ledningsgrup­pen? Svårt att få förståelse för att minska de interna buf­fer­tarna? Vill ni komma igång med Lean/TPS och få alla att med på tåget? Be­höver ni introducera de nyanställda i Lean? Dragspelet ger alla en för­djupad förståelse för grundprinciperna i Lean.

Roligt, effek­tivt och tankeväckande!

Metodik

Med Dragspelet simulerar vi tillverkning i en fabrik med med några olika produktionsupplägg. Vi testar först ett funktionellt upplägg –”Tryck” och sedan med kundorderstyrning –”Drag”, dels med batch- och dels med enstyckstill­verkning. Utfallet visas visuellt med olika nyckeltal och diagram och gemensam reflektion. Vi testar också styrkan i Ständig Förbättring i förbättringsgrupp.

Övningen inleds med en kort introduktion av Lean/TPS som vi anpassar till gruppens förkunskaper och företagets situation. Efter varje spelomgång åter­kopplar vi resultaten till Lean-teorierna och resonerar tillsammans om utfallen och vad Lean/TPS förespråkar. Förutom kundorderstyrning får deltagarna upp­leva betydelsen av olika produktionstekniska begrepp i praktiken t.ex. buffert­storlek, produkter i arbete, kvalitetsbristkostnad, leveranssäkerhet, ledtid, cykeltid, standardiserat arbete, balansering och balanserings­grad, kaizen. Om flera fabriker körs parallellt framhävs också styrkan av att arbeta som team.

Dragspelet är ett perfekt av­stamp för en satsning på pro­duktions­utveckling. Har ni redan ett leanupplägg kan Dragspelet ingå naturligt i intro­duktions­utbildningen för alla nyanställ­da, såväl produk­tions- som administartiv perso­nal.

Upplägg

Dragspelet tar 4 timmar inklusive inledande undervisning och avslutande reflektioner. Varje ”fabrik” består lämpligen av 7 personer (6-8 går bra). En fabrik utgör ett lag som kan tävla mot andra fabriker. Vi kan spela med upp till 3 fabriker samtidigt. Varje delta­gare får en unik roll men får också vara med om att utvärdera, reflektera och förbättra i grupp.