Flödeskartläggning

Flödeskartläggning

En grundläggande princip för Lean är att optimera flödet för de olika processerna. Genom att kartlägga flödet av information och material får man nya glasögon och kan se verksamheten från det perspektiv som är mest intressant för kun­den. Flödeskart­läggningen kompletteras lämpligen med en analys av hur flödet kan förbättras.

Syfte

Genom att fokusera på flödet kan helheten optimeras istället för de enskilda delarna. Huvuduppgiften är att korta tiden från start till slut, att minska ledtiderna, och därigenom öka genomflödet. Detta kan göras genom att minska väntetiderna mellan enskilda processerna och operationer, att förenkla och effektivisera logistiken av material och processer.

Upplägg

Tillsammans med kunden genomförs en flödeskartläggning och visualisering av utvalt flöde. Detta skapar en tydlig och gemensam bild av processerna bland alla berörda och utgör en grund för ett aktivt deltagande av operatörer m.fl. i det fortsatta arbetet.

Genom en värdeflödesanalys (VFA) kan icke värdeskapande och icke nödvändiga moment identifieras och elimineras.

Genom flödesanalys med exempelvis spagettidiagram kan förbättringsmöjligheter i flödet identifieras och prioriteras. Det kan gälla kommunikation och samverkan, informationsflöde, lokaler och ytanvändning, personförflyttningar resp transporter, interna buffertar.

Förutom de direkta förbättringsförslagen utgör karläggning och analyser också en grund för utvecklingen av strategi och riktlinjer, exempelvis för: buffertar, organisation, kommunikation, materialbeställning, takttid, flexiblitet.

(Beroende på flödets komplexitet varierar tiden som måste läggas ner på en flödeskartläggning. I allmänhet kommer man tillräckligt långt på två hela dagar plus 2 halvdagars uppföljning.)

Stöd från Assist

Vi bistår med upplärning och coachning medan kunden så långt möjligt själv utför analysen och hittar förbättringsmöjligheterna. På detta sätt byggs kompetensen upp företaget samtidigt som införandet av nya arbetssätt går lättare och snabbare. Vid behov kan Assist även bistå med direkt processtöd i arbetet, liksom med avstämningar och utvärderingar.