Förbättringsgrupper

Förbättringsgrupper

Handen på hjärtat, fungerar ert förbättringsarbete bra? Lyckas ni få med alla medarbetare i förbättringsarbetet eller är det bara några som tänker och genomför? Har ni svårt att förankra de förbättringar som behöver göras? Går förändringarna för långsamt?

Förbättringsgrupper är ett väl utprovat sätt att sprida engagemang, drivning och ansvar till de som jobbar i verksamheten.

Syfte

Kravet på de som jobbar direkt i verksamheten är dubbelt, på samma sätt som för produktionsledningen; Utför arbetsuppgifterna för att skapa kundvärde och förbättra sättet det görs på.
Förbättringsgruppen träffas regelbundet (oftast en gång per vecka) och går igenom dagsläget samt hur verksamheten kan förbättras. De bästa färbättringsförslagen väljs ut och genomförs av gruppen själv, men godkäns av ledaren/chefen. Även om förbättringsgruppen ska agera självständigt är det på ledarens uppdrag och ledning. Till sin hjälp har förbättringsgruppen en tavla där alla uppgifter samlas för arbetet. Man arbetar med en överenskommen förslagsblankett och använder sig av etablerade analys- och utvecklingsmetoder.

Stöd från Assist.nu

Assist hjälper er igång med Förbättringsgrupper genom att en handledd utbildning – Aha-metoden. Vi börjar med en kort introduktion till arbetssättet och beskriver varför det visat sig så framgångsrikt med Ständig Förbättring genom Förbättringsgrupper. För att ge en struktur åt arbetet kommer vi överens om vilket fokus vi skall ha på förbättringsarbetet. Det bör stödja den utvecklingsprocess man just nu är inne i, ge tydliga resultat snabbt och vara brett användbart i organisationen. För vissa grupper är det strategiskt att fokusera på 5S, för andra grupper är det mängden avvikelser, missade leveranser, interna buffertar, slöserier eller kanske arbetsmiljön/säkerheten. Som hemläxa från denna träff får man i uppgift att förbereda första Förbättringsgruppsmötet enligt en checklista.
Assist leder detta första möte och tillhandahåller de blanketter som behövs. Vi skapar tillsammans ett antal förbättringsförslag som vi börjar jobba med. De kommande mötena leds av den utsedde förbättringsgruppsledaren tillsammans med den ansvarige chefen med stöd av Assist. Vi ger feedback och förmedlar erfarenheter och kunskap så att gruppen ska kunna bli självgående. Om ingen förbättringsgrupp tidigare finns i organisationen går det totalt åt ca 20 timmar, uppdelat på ett antal enskilda möten med ca en veckas mellanrum. Kompletterande utbildning i Kvalitets- och förbättringsmetoder kan behövas.