Grundsyn

Vår drivkraft

a. Att se resultat av våra ansträngningar, dels i form av att våra kundföretag blir framgångsrika, dels i form av att kundföretagens medarbetare växer mänskligt, exempelvis utvecklar yrkeskompetens och färdigheter, förmåga att samverka och förmåga att utveckla verksamheten.

 

b. Att lära oss nytt tillsammans med våra kunder och kollegor. Vi utmanas gärna av svåra uppdrag men vi vill inte låta våra kunder bli försökskaniner. Vi strävar därför efter uppdrag som innebär en lärandeprocess som vilar pågod teoretiska grund och med metoder som utprovats i nätverket eller är känt på annat sätt – gärna förbättrade och anpassade till våra förutsättningar.

Vårt arbetssätt karakteriseras av

a. Assisterande; dvs vi inriktar oss mer på att stödja våra kunder i att utveckla sin verksamhet än att utföra utvecklingsarbete åt dem.

 

b. Proaktivitet; Exempelvis bidrar vi aktivt till att takten i förändringsarbetet hålls på en för kunden passande nivå och gör tydligt för beställaren om förändringar i ambitionsnivå eller arbetssätt riskerar kvaliteten på resultatet av arbetet.

 

c. Kreativitet; Exempelvis bidrar vi till ett kreativt arbetsklimat, använder metoder som underlättar nytänkande, bidrar med struktur och erfarenhet som breddar kundens tänkande. Vi vill dessutom skapa en fysisk miljö som fortsatt befrämjar kreativiteten i kundföretagen.

 

d. Processtänkande; Exempelvis utgår vi både i undervisning och konsulting, från kundens verklighet, förmedlar både teoretisk kunskap och befrämjar erfarenhetslärande genom att låta medarbetarna praktiskt bearbeta sina egna arbetsuppgifter inom kundföretaget.

 

e. Människan i centrum; Exempelvis utgår vår analys av en arbetssituation och våra förslag till förändringar i hög grad från kundföretagens medarbetares agerande, behov och förutsättningar. Medarbetarnas behov prioriteras högre än teknikens och organisationens.

 

f. Pedagogik; Eftersom åskådlighet, visualisering, enkel struktur och goda exempel bidrar till förståelse och lärande och därmed till effektivt förändringsarbete strävar vi efter detta både i undervisning och konsulting.

 

g. Delaktighet; Genom att aktivt involvera många och olika personer i utvecklingsprocessen vinner vi att: Motivationen hos de enskilda blir större. Kunskapsspridningen blir större. Mångas erfarenheter tas till vara. Idéer och möjliga lösningar blir flera. Beslut blir mer praktiskt anpassade, accepteras av flera och implementeras snabbare. Förändringsarbetet blir effektivare. Effektiviteten i produktionen blir långsiktigt högre.

 

h. Flera intressenter i fokus; För goda hållbara lösningar måste de berördas intressen beaktas under arbetet. Vi anstränger oss därför för att åtminstone följande intressenter skall komma till tals eller bevakas: Kundföretagets ledning, Medarbetarna vid kundföretaget, Fackföreningarna vid kundföretaget, Samhället.

Samarbete i nätverk

Vi arbetar i nätverk därför att tillsammans blir vi starkare. Samverkar ger högre kvalitet och trygghet för kunden.
Vi:
a lär oss av varandra,
b kompletterar varandra
c blir flexiblare för såväl kunden som den enskilde konsulten

Hållbart samhälle

Vi vill bidra till:
a. Hållbara, resurssnåla lösningar hos våra kunder.
b. Minimering av den egna verksamhetens miljöpåverkan genom våra resor och vår egen resursanvändning.

Etik

Assist.nu skall vara en aktivt samhällsbyggande aktör. Vi vill vårda vår trovärdigt genom att:

 

a. Följa lagar och konventioner i de länder och hos de företag vi verkar. Vi skall undvika att hamna i någon gråzon som gör att Assist.nu trovärdighet kan komma att ifrågasättas.

 

b. Lösa eventuella tvister med uppdragsgivare genom lyssnande, öppen kommunikation och kompromissvilja.

 

c. Respektera alla personer oberoende av exempelvis etnicitet, kultur eller religion.

 

d. Eftersträva jämställdhet mellan könen.

 

e. Bidra till samhällelig utveckling exempelvis genom aktivt engagemang i bistånds- eller solidaritetsprojekt.

Integritet

a. Vi tackar nej till uppdrag som strider mot vår värdegrund.

 

b. Vi avslutar hellre ett uppdrag i förtid än att bidra till resultat och arbetssätt som strider mot vår värdegrund.

 

c. Vi tackar nej till uppdrag när det är tveksamt att vi kommer att kunna leverera för kunden acceptabel kvalitet eller för marknaden acceptabel kostnad.