Layout för samarbete och effektivitet

Layout för samarbete och effektivitet

Det behövs mer än senaste tekniken, modernaste utrustningen och de mest välutbildade medarbetarna för rationell produktion! Man måste också få till produktionsflödet, arbetsplatserna och layou­ten så att människorna kan och vill samverka effektivt; arbeta, styra och förbättra produktionen!

Mer än arbetsplatsutformning

Rationell produktion kräver bra utformade arbetsplatser med god ergonomi och arbets­miljö som hänger ihop logistiskt och arbets­mässigt. Utformningen skall vara anpassad till det önskade produktionsupp­lägget, exempelvis efter lean-principer med kopp­lade taktade flöden och visuell styrning.

Mer än materialhantering

Kraven på samverkan och kommunikation är central i moderna produktionsupplägg. Layouten måste därför anpassas för teamarbete, nära ledning, utbyggda kund–leverantörskedjor, samverkan i drift­centraler. Detta kräver exempelvis överblick och syn- och hörselkontakt. Dessutom skall layouten ge bästa förutsättningar för flexibilitet, säker­het, kvalitet, lärande, ordning & reda, resurs­hushållning, ytekonomi och ständig förbättring i förbätt­ringsgrupper,

Vi kallar detta Samverkanslayout!

Delaktighet

Aktiv medverkan av berörd personal vid utformningen av arbetsplatser, flöden och layout ger samtidigt erfarenhets­återföring och motivation till medarbe­tarna att använda ny utrustning på tänkt sätt. Rätt utfört kan layoutarbetet bli en skola också i produktionsförståelse och samverkan.

Assist.nu har under lång tid skaffat sig de redskap och den erfarenhet som krävs för att effektivt hjälpa företag att utforma en rationell produktion. Vi använder lay­out­modeller och simule­ringsteknik för att skapa åskådlighet och dialog. Vi lägger stor vikt vid mötesformerna och dokumentationen för effektivt projektarbete.