Målstyrning

Målstyrande med nyckeltal

Det som mäts blir gjort! Mål som utmanar motiverar. Självuppsatta mål ger delaktighet. Uppföljning av mål ger lärande. Uppnådda mål tillfredsställer. När uppsatta mål överträffas blir förbättringsarbetet meningsfullt. Att få styra verksamheten ger engagemang.

Men felaktiga mål styr fel. Icke accepterade mål frustrerar. Diffusa eller för många mål förvirrar.

Målstyrning är ett kraftfullt ledningsredskap rätt anpassat och använt. Har ni de rätta målen nyckeltalen och metoderna?

Från ”målstyrning” till ”målstyrande”

Med ”Målstyrande Nyckeltal” menar vi resultatmål som är enkla att förstå, lätta att mäta regelbundet och som teamet/operatörerna på avdelningen förstått både hur de inverkar på de övergripande målen och hur de själva kan påverka utfallet av.

Det gäller att identifiera, ofta aktivitetsinriktade faktorer, som påverkar de övergripande målen positivt och som samtidigt är tydligt påverkbara i produktionen! För varje övergripande mål finns det ett antal sådana resultatmål. De viktigaste av dessa definierar vi enkla mätetal och mätmetoder för. Dessa kallas ofta för Key Performance Indicators – KPIer.

Processen att välja ut dessa kräver systematik, erfarenhet och praktisk produktionskännedom. Om personalen involveras både i valen av KPIer och metoderna att mäta och redovisa dem finns förutsättningar för acceptans och motivation. Att sedan följa och förbättra teamets prestation på dessa områden innehåller ett tävlingsmoment som kan bli mycket engagerande om det utformas och leds rätt. Visualisering är viktigt. Mest engagerande kan det bli om ribban läggs så högt att teamet utmanas i sitt förbättringsarbete till nytänkande och annorlunda agerande för att nå ”sanslösa” mål.

Assiststöd

Vi stödjer er dels i processen att systematiskt identifiera påverkansfaktorerna, värdera/ prioritera dem samt definiera mätetal och mätmetoder. Dels i skapa ett enhetligt sätt för hur mätningarna skall åskådliggöras så att berörda kan följa och reflektera över utvecklingen på tavlor för ”Daglig Styrning”. Utformningen av sådana ledningsmöten är avgörande för om nyckeltalen kommer att ge avsedd effekt. Vi hjälper er att finna formerna som passar er.

Avvikelser/störningar i produktionen syns i utfallen av nyckeltalen och leder i sin tur till att förbättringsmål kan formuleras. Dessa arbetar man sedan med i förbättringsarbetet. Vi hjälper er också gärna med att organisera det arbetet.